Numer 1/2020 (34)

Zdal­ne stu­dia. Zdal­na pra­ca. Zdal­ne życie. Jak spo­łecz­ność aka­de­mic­ka odnaj­du­je się w nowym śro­do­wi­sku? Czym jest toż­sa­mość dla oby­wa­te­la Hong­kon­gu i co to ma wspól­ne­go z sytu­acją w Pol­sce? Z tego wyda­nia dowie­cie się tak­że co nie­co na temat kul­tu­ry dale­kie­go wscho­du , a dokład­nie o azja­tyc­kiej sztu­ce komik­su. Ponad­to znaj­dzie­cie garść infor­ma­cji o tema­ty­ce tech­no­lo­gicz­nej odno­szą­cych się do 6G. Nie omi­nę­li­śmy poru­sze­nia tema­tu sko­ków nar­ciar­skich w kon­tek­ście COViD-19. Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je dział “Poezja  i pro­za” wypeł­nio­ny wspa­nia­łą twór­czo­ścią stu­den­tów oraz stu­den­tek, nie­sa­mo­wi­te dozna­nia dla każ­dej duszy szu­ka­ją­cej lirycz­ne­go ukojenia.

 

Niniej­szy numer “Pre­si­ka” jest wstę­pem do pró­by reak­ty­wa­cji Naszej Aka­de­mic­kiej gazet­ki w wer­sji cyfro­wej, dosto­so­wa­nej do czy­ta­nia na smart­fo­nach. Roz­gość­cie się wśród piór (lub raczej kla­wia­tur) auto­rów oraz auto­rek, tak by treść pochło­nę­ła Was, czy­tel­nicz­ki jak i czytelników.

 

W tym miej­scu chciał­bym podzię­ko­wać wszyst­kim bio­rą­cym udział w przed­się­wzię­ciu two­rze­nia gazet­ki a szcze­gól­nie Panu mgr Prze­mko­wi Cisz­ko­wi oraz Pani Klau­dii Sasak za pomoc techniczną.

 

Jeże­li jesteś zainteresowany/zainteresowana dołą­cze­niem do naszej gru­py, chcesz two­rzyć i się uczyć, wyko­rzy­stać czas do roz­wi­ja­nia umie­jęt­no­ści, to zapra­szam do kon­tak­tu. Nie zawie­dziesz się!

Michał Dylew­ski

Spis treści

Uczelnia

Kultura

Technologia

Poezja i proza

Sport