“To, co zosta­ło napi­sa­ne bez wysił­ku, czy­ta się bez przyjemności”

Maga­zyn “PRESIK” jest czę­ścią koła nauko­we­go mło­dych medio­znaw­ców “Medias­fe­ra”. Opie­ku­na­mi koła są prof. UJK dr hab. Alek­san­dra Lub­czyń­ska i dr Prze­my­sław Ciszek.

Skład redak­cji

Syl­wia Maj

Pau­li­na Kosterna

Julia Jaros

Alek­san­dra Kowalczyk

Nata­lia Płuciennik

Emi­lian Bebel

Karo­li­na Cebula

Alek­san­der Senderowski

Patry­cja Rodak

Nata­lia Nowak

Mag­da­le­na Muszyńska

Aka­ga Woch

Michał Lagner

Jakub Kowal­ski

Prze­wod­ni­czą­ca SKN Medias­fe­ra — Luiza Wieczorek

Redak­tor Naczel­ny — Rafał Malczewski

Z‑ca redak­to­ra naczel­ne­go — Jakub Lipiec

Sekre­tarz — Alek­san­dra Kozubek

Tech­nik — Klau­dia Sasak