“To, co zosta­ło napi­sa­ne bez wysił­ku, czy­ta się bez przyjemności”

Maga­zyn “PRESIK” jest czę­ścią koła nauko­we­go mło­dych medio­znaw­ców “Medias­fe­ra”. Opie­ku­na­mi koła są prof. UJK dr hab. Alek­san­dra Lub­czyń­ska i dr Prze­my­sław Ciszek.

Skład redak­cji

Pau­li­na Picheta

Karo­li­na Burda

Michał Lagner

Woj­ciech Maj 

Aga­ta Woch

Karo­li­na Cygan

Miłosz Malec

Karol Bro­ży­na

Jakub Kowal­ski

Wero­ni­ka Wawszczyk

Anna Soko­łow­ska

Mag­da­le­na Muszyńska

Alek­sa­dra Bielecka

Igor Piw­nik

Alek­san­der Senderowski

Ali­na Palamarenko

Prze­wod­ni­czą­ca SKN Mediasfera/Redaktor Naczel­na — Luiza Wieczorek

Z‑ca redak­to­ra naczel­ne­go — Klau­dia Sasak