Kontrowersje wokół gier wideo

Autor: L. Wieczorek

fortnite-4129124_1280

Gry wideo obec­ne są w życiu nie­jed­ne­go z nas. Sta­no­wią roz­ryw­kę nie tyl­ko dla męż­czyzn – jak to się z pozo­ru wyda­je – ale rów­nież dla kobiet. Na ryn­ku znaj­du­je się wie­le gatun­ków, a tak­że rodza­jów tej­że  „aktyw­no­ści”. Ponad­to może­my je podzie­lić na tech­no­lo­gię oraz plat­for­mę, na któ­rej może­my grać. 

 

W cią­gu ostat­nich lat gry wideo znacz­nie ewo­lu­owa­ły. Odby­ło się to na wie­lu płasz­czy­znach, w tym tech­no­lo­gicz­nej, roz­ryw­ko­wej, ale rów­nież mar­ke­tin­go­wej i spo­łecz­nej. Ponad­to ta for­ma aktyw­no­ści jest tema­tem wie­lu dys­ku­sji, debat spo­łecz­nych, czy cho­ciaż­by arty­ku­łów nauko­wych. Wciąż skut­ku­je wie­lo­ma pozy­tyw­ny­mi, a tak­że nega­tyw­ny­mi emo­cja­mi. Wokół gier wideo sta­le rosną nowe kon­tro­wer­sje. Co przez to rozu­mieć? Przede wszyst­kim dys­ku­sje na temat kry­tycz­nych i pozy­tyw­nych aspek­tów tego spo­so­bu roz­ryw­ki. Od lat roz­mo­wy toczą się wokół prze­mo­cy, któ­ra bez wąt­pie­nia wystę­pu­je w grach i jest postrze­ga­na jako przy­czy­na aktów prze­mo­cy. Kolej­ną pro­ble­ma­ty­ką są tre­ści ero­tycz­ne. Przy­kła­dem może być seria Grand Thetf Auto, w któ­rej głów­ny boha­ter, aby osią­gnąć wyż­szy level, musi udać się do klu­bu go-go, dys­ko­tek, czy cho­ciaż­by barów. Całość nace­cho­wa­na jest zabar­wie­niem sek­su­al­nym. Następ­nym aspek­tem jest regu­la­cja tre­ści, to zna­czy uchwa­le­nie prze­pi­sów doty­czą­cych dys­try­bu­cji gier wideo. Na prze­strze­ni lat rzą­dy wie­lu kra­jów wpro­wa­dzi­ły sys­tem oce­ny tre­ści gier. Wsku­tek tego mogą one oce­niać zagro­że­nie dla sys­te­mu moral­ne­go swo­ich oby­wa­te­li. Ponad­to rzą­dzą­cy wpro­wa­dzi­li cen­zu­rę, wsku­tek wystę­po­wa­nia wspo­mnia­nych już tre­ści ero­tycz­nych lub prze­mo­cy. Dal­sze kon­tro­wer­sje budzi mię­dzy inny­mi aspekt reli­gij­ny, któ­ry coraz czę­ściej poja­wia się jako pod­sta­wo­wy ele­ment pro­jek­to­wa­nia gry. Ponad­to, nie­któ­re wyda­nia uży­wa­ne są do nawra­ca­nia ludzi lub odwrot­nie z tego powo­du są wręcz zaka­za­ne. Burz­li­wą dys­ku­sję wywo­ła­ła mię­dzy inny­mi gra Lit­tle­Big­Pla­net, po tym, jak czło­nek spo­łecz­no­ści Play­Sta­tion zgło­sił sło­wa do jed­nej z licen­cjo­no­wa­nych pio­se­nek we wspo­mnia­nej grze. Powo­dem było uży­cie frag­men­tów ze świę­tej księ­gi isla­mu – Kora­nu, któ­re mogły być obraź­li­we dla muzuł­ma­nów. Osta­tecz­nie jed­nak po nara­dzie zde­cy­do­wa­no się usu­nąć sło­wa z utworu.

 

Burz­li­wą dys­ku­sją oka­za­ły się rów­nież tema­ty zwią­za­ne z przed­sta­wie­niem płci, orien­ta­cji sek­su­al­nej, toż­sa­mo­ści płcio­wej, rasy, naro­do­wo­ści, pocho­dze­nia etnicz­ne­go, czy cho­ciaż­by aktyw­no­ści kry­mi­nal­nej. Nie spo­sób zapo­mnieć o uza­leż­nie­niach, a tak­że pro­ble­mach zdro­wot­nych wyni­ka­ją­cych z nad­mier­ne­go korzy­sta­nia z tegoż hob­by. Por­tal euro­ga­mer stwo­rzył listę z naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­ny­mi gra­mi. Wśród nich zna­la­zły się takie tytu­ły jak: Postal 2, GTA i The Wal­king Dead, Custer’s Reven­ge, czy cho­ciaż­by V‑Tech Rampage.

 

Naj­po­pu­lar­niej­sze gry wideo są użyt­ko­wa­ne na całym świe­cie, a gra­cze korzy­sta­ją z urzą­dzeń typu PC, Play­Sta­tion, X‑box, Wii, bądź Nin­ten­do. Dużą sym­pa­tią cie­szą się rów­nież gry onli­ne pokro­ju League of Legends, CS:GO, Heart­sto­ne, bądź World of Tanks. War­to pamię­tać, aby roz­sąd­nie korzy­stać z moż­li­wo­ści wspól­nej technologii.