Spis treści nr 42

Numer 4/2022 (42)

Weso­łych Świąt i szczę­śli­we­go Nowe­go Roku! Zapra­szam do zapo­zna­nia się z naj­now­szym nume­rem Nasze­go cza­so­pi­sma stu­denc­kie­go „Pre­sik”. W świą­tecz­nym kli­ma­cie będzie­cie mogli u Nas zna­leźć wie­le cie­ka­wych tre­ści, a zatem trze­ba prze­czy­tać wszyst­ko bar­dzo uważ­nie, naj­le­piej kil­ka razy!

Jak zawsze nie zabrak­nie cie­ka­wych recen­zji, m.in. fil­mu „Wiedź­min” z nasze­go podwór­ka, a kto przy­naj­mniej raz nie widział Micha­ła Żebrow­skie­go w odsło­nie Geral­ta z Rivii! W tej samej kate­go­rii będzie­cie rów­nież mogli dowie­dzieć się o książ­ce „Nie­spo­koj­ni ludzie” – oba arty­ku­ły są debiu­tem nowych człon­kiń Naszej redakcji.

Jakub Lipiec oraz Nata­lia Płu­cien­nik wpro­wa­dzą Nas w świą­tecz­ny nastrój swo­imi lista­mi zwią­za­ny­mi kolej­no z fil­ma­mi i muzy­ką, tytu­ła­mi ide­al­ny­mi na tę porę roku. Nie zabrak­nie tak­że poezji, jak i pro­zy, a arty­ku­ły o zdro­wiu, spo­rcie i repor­taż mogą wzbu­dzić u Nas róż­ne odczucia.

Naj­waż­niej­szym gwoź­dziem pro­gra­mu będzie wywiad, któ­ry Nasza redak­cja prze­pro­wa­dzi­ła, a dokład­niej Domi­ni­ka Gar­bus i Jakub Lipiec, z p. Kata­rzy­ną Hodurek-Kiek.

Zapra­sza­my zatem do poczy­ta­nia przy kub­ku cie­płej cze­ko­la­dy z pian­ka­mi (jak to w ame­ry­kań­skim kinie widzi­my), przy roz­świe­tlo­nej lamp­ka­mi cho­in­ce, no i może jed­nak w towa­rzy­stwie bli­skich Nam osób, aby i one prze­ko­na­ły się czym jest stu­denc­ki „Pre­sik”!

Życzy­my miłej lek­tu­ry oraz jak naj­le­piej roz­po­czę­te­go Nowe­go Roku – aka­de­mic­kie­go tym bar­dziej, przy­da się każ­de­mu z Naszych studentów! 

Rafał Mal­czew­ski

Spis treści

Wywiady

Kultura

Poezja i proza

Opowiadania

Recenzje

Sport

Reportaze

Natura

Zdrowie