Spis treści nr 41

Numer 3/2022 (41)

Nowy rok aka­de­mic­ki zapo­wia­da cał­kiem nowe począt­ki! Dla­te­go z przy­jem­no­ścią mogę Pań­stwu przed­sta­wić kolej­ne wyda­nie Nasze­go cza­so­pi­sma. W naj­now­szym nume­rze będą Pań­stwo mie­li oka­zję dowie­dzieć się cze­goś wię­cej o Biesz­cza­dach, co u wie­lu może wywo­łać zew „rzu­ce­nia wszyst­kie­go i wyjaz­du w Biesz­cza­dy”. Rzu­ci­my rów­nież okiem na histo­rię Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej, przy czym pozna­my wie­le nie­ty­po­wych zwy­cza­jów z róż­nych stron świa­ta. Oprócz tego, gdy­by edu­ka­cji Nam było mało, to przed­sta­wi­my Pań­stwu, w jak naj­bar­dziej przy­stęp­ny spo­sób, parę fak­tów na temat modra­szek. Dzień zaś będzie moż­na umi­lić lek­tu­rą krót­kie­go opo­wia­da­nia “Inter­Friend”.

 Czy są na sali fani League of Legends? Jeśli tak, to zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z arty­ku­łem na temat World­sów 2022 — jed­nej z naj­waż­niej­szych imprez e‑sportowych tego roku.

To nie koniec nie­spo­dzia­nek, gdyż w wyda­niu znaj­dzie­my rów­nież recen­zję fil­mu „John­ny” (któ­ry opo­wia­da histo­rię bar­dzo cie­ka­wej posta­ci ks. Jana Kacz­kow­skie­go) oraz książ­ki „I’m glad my mom died” – autor­stwa Jean­net­te McCur­dy, któ­rą nie­któ­rzy mogą koja­rzyć z seria­lu „iCar­ly”. Trzy­ma­jąc się kul­tu­ry, będą Pań­stwo w sta­nie prze­czy­tać u Nas arty­kuł na temat tra­gicz­nie zmar­łej posta­ci Anny Przy­byl­skiej, któ­ra w tym roku docze­ka­ła się pro­duk­cji, opo­wia­da­ją­cej o swo­im życiu.

Podzię­ko­wa­nia wędru­ją przede wszyst­kim do całej redak­cji, któ­ra w peł­ni two­rzy kolej­ne wyda­nia „Pre­si­ka”, ale też nie może­my zapo­mi­nać o Pań­stwu – to dla Was i dzię­ki Wam publi­ku­je­my kolej­ne nume­ry, jak i sami się przy tym roz­wi­ja­my. Na sam koniec podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my opie­ku­nom, któ­rzy poma­ga­ją w roz­wo­ju Nasze­go dwumiesięcznika.

A teraz na co tutaj wię­cej cze­kać! Ulu­bio­ny napój w dłoń, pozy­cja wygod­na i zaczy­na­my lekturę!

Rafał Mal­czew­ski

Spis treści

Kultura

Poezja i proza

Opowiadania

Recenzje

Sport

Reportaze

Natura