20-lecie zespołu Happysad

Autor­ka: Karo­li­na Cebula


  Zapew­ne więk­szość osób sły­sza­ła prze­bój „Zanim pój­dę”, pusz­cza­ny od lat we wszyst­kich roz­gło­śniach radio­wych na tere­nie całej Pol­ski. Nie­ste­ty, nadal nie­wie­lu z „przy­pad­ko­wych” słu­cha­czy wie, kto stwo­rzył jeden z naj­więk­szych prze­bo­jów pol­skiej muzy­ki roc­ko­wej. Wyko­naw­cą utwo­ru jest zespół hap­py­sad, któ­ry w tym roku obcho­dzi 20-lecie dzia­łal­no­ści. Jubi­le­usz jest odpo­wied­nim momen­tem na przy­bli­że­nie histo­rii zespo­łu, pocho­dzą­ce­go ze Skar­ży­sko-Kamien­nej, mia­sta poło­żo­ne­go w pół­noc­nej czę­ści woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go.

Obec­ni człon­ko­wie zespołu: 

Jakub Kawa­lec,
Łukasz „Pan Lata­wiec” Cegliń­ski,
Artur „Arto­ur” Tel­ka,
Jaro­sław „Dubin” Dubiń­ski,
Maciej „Ram­zej” Ramisz,
Michał „Misiek” Bąk


  Muzycz­na przy­go­da roz­po­czę­ła się – od „pobrzdą­ki­wa­nia” na lice­al­nych prze­rwach. Po zaję­ciach, roz­wi­ja­nie pasji prze­no­si­li do gara­żu, gdzie odtwa­rza­li utwo­ry, począt­ko­wo pod nazwą HCKF — Hard Core’owe Kół­ko Filo­zo­ficz­ne. W kolej­nych latach dzia­łal­no­ści, zespół został prze­kształ­co­ny na Hap­py Sad Gene­ra­tion, a następ­nie na hap­py­sad.

  Szcze­gól­ny roz­wój zespo­łu miał miej­sce w okre­sie stu­dio­wa­nia – mno­gość pomy­słów, chęć posze­rza­nia muzycz­nych hory­zon­tów, pozwo­li­ły na stwo­rze­nie pię­cio-utwo­ro­we­go demo, któ­ry miał być pamiąt­ką ama­tor­skich wyczy­nów arty­stycz­nych. Zawar­to w nim kawa­łek „Zanim pój­dę”, któ­re­go tekst został zain­spi­ro­wa­ny oso­bi­sty­mi doświad­cze­nia­mi miło­sny­mi lide­ra zespo­łu oraz obser­wa­cją burz­li­we­go związ­ku mło­dych sąsia­dów, któ­rzy po kłót­niach, obda­ro­wy­wa­li się prezentami. 

 Stwo­rze­nie demo mia­ło klu­czo­we zna­cze­nie w zaist­nie­niu w świe­cie muzy­ki – do twór­ców ode­zwa­ła się wytwór­nia SP Records, któ­ra w 2004 roku wyda­ła ich debiu­tanc­ką pły­tę „Wszyst­ko jed­no”. W kolej­nych latach, miał miej­sce stop­nio­wy roz­wój zespo­łu; jego człon­ko­wie nadal utrzy­my­wa­li się z innej pra­cy, a kon­cer­ty trak­to­wa­li „doryw­czo”. Zmie­ni­ło się to wraz ze wzro­stem popu­lar­no­ści – w 2006 roku odby­ła się pierw­sza zawo­do­wa tra­sa kon­cer­to­wa.
   SP Records wyda­ło jesz­cze dwie pły­ty zespo­łu w kolej­nych latach – „Podróż z i pod prąd” oraz „Nie­przy­go­da”, któ­ra w bły­ska­wicz­nym tem­pie sta­ła się naj­le­piej sprze­da­ją­cą się pły­tą w Pol­sce, zaj­mu­jąc impo­nu­ją­ce pierw­sze miej­sce na liście OLIS.
  Twór­czość w kolej­nych latach cią­gle się roz­wi­ja­ła – i nadal roz­wi­ja. Kape­la zagra­ła ponad 1200 kon­cer­tów. Wyda­wa­ne są nowe pły­ty – przez Mystic Pro­duc­tion, pię­ciu z nich przy­zna­no tytuł Pla­ty­no­wej Pły­ty, nato­miast trzem- Zło­tej. Obec­nie zespół ma na kon­cie 8 płyt stu­dyj­nych. Na uwa­gę zasłu­gu­je, nie tyl­ko kawa­łek „Zanim pój­dę”, ale i inne utwo­ry, któ­re napi­sa­ne są w spo­sób zachę­ca­ją­cy do wła­snej inter­pre­ta­cji.
  Muzy­cy kil­ku­krot­nie wystą­pi­li na Przy­stan­ku Wood­stock, obec­nie Pol’and’Rock Festi­wal.

  3 wrze­śnia br. uka­za­ła się pły­ta „Odrzu­tow­ce i kowe­ry” pod­su­mo­wy­wu­ją­ca wie­lo­let­nią dzia­łal­ność zespo­łu. Zawar­to w niej nie­opu­bli­ko­wa­ne wcze­śniej utwo­ry oraz zna­ne kawał­ki zespo­łu w zmie­nio­nej aran­ża­cji. Oprócz tego, wyda­no pierw­szy solo­wy album lide­ra zespo­łu – Kuby Kawal­ca – zaty­tu­ło­wa­ny „Śle­po­ta”. Z oka­zji 20. Rocz­ni­cy dzia­łal­no­ści zespo­łu, zosta­ła opu­bli­ko­wa­na tak­że książ­ka Żane­ty Goto­wal­skiej, któ­ra zawie­ra szcze­gó­ło­wą bio­gra­fię jed­ne­go z naj­bar­dziej popu­lar­nych zespo­łów roc­ko­wych w Polsce.