Spis treści nr 38

Numer 4/2021 (38)

We wrze­śniu dzie­ci poszły do szko­ły w nor­mal­nym try­bie, a stu­den­ci zasta­na­wia­li się czy ta sie­lan­ka wytrzy­ma do paź­dzier­ni­ka. Na szczę­ście oka­za­ło się, że wytrzy­ma­ła, a my, stu­den­ci, powró­ci­li­śmy w mury naszej uczel­ni. Nie­któ­rzy wra­ca­ją do cza­sów sprzed pan­de­mii, nie­któ­rzy dopie­ro się pozna­ją (choć stu­diu­ją razem od roku), a nie­któ­rzy zaczy­na­ją stu­dia “po sta­re­mu”.  Mamy nadzie­ję, że obec­ny stan utrzy­ma się jak naj­dłu­żej i nie będzie­my musie­li wra­cać do nauki zdalnej. 

Naczel­na

Spis treści

Wywiady

Kultura

Polityka

Poezja i proza

Technologia

Recenzje

Zdrowie

Reportaze