Wieczory Medioznawcze

Autor­ka: L. Wieczorek

Pra­cow­ni­cy UJK nie zwal­nia­ją tem­pa. Nowa idea strza­łem w dzie­siąt­kę dla studentów

 

Wie­czo­ry medio­znaw­cze to nowa alter­na­ty­wa spę­dze­nia wol­ne­go cza­su, a zara­zem spo­sób na wymia­nę zdań oraz doświad­czeń. Ini­cja­ty­wa skie­ro­wa­na jest do stu­den­tów oraz dok­to­ran­tów z całej Pol­ski. Pomysł takie­go przed­się­wzię­cia nale­ży do dr Prze­my­sła­wa Cisz­ka, wykła­dow­cy na Uni­wer­sy­te­cie Jana Kocha­now­skie­go w Kielcach.

 

Pierw­sze spo­tka­nie mło­dych naukow­ców, doty­czy­ło pisa­nych przez nich prac dyplo­mo­wych oraz dok­tor­skich. Każ­dy z pre­le­gen­tów miał oko­ło 10 minut, na wygło­sze­nie swo­je­go refe­ra­tu. Uczest­ni­cy mogli poznać tema­ty­kę zwią­za­ną z wize­run­kiem i ste­reo­ty­pem pro­ku­ra­to­ra w prze­strze­ni publicz­nej, ste­reo­ty­po­wym obra­zie kobie­ty w bry­tyj­skiej pra­sie kobie­cej na przy­kła­dzie cza­so­pi­sma The Lady, roli por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych w życiu nasto­lat­ków oraz współ­cze­sną kul­tu­rą Chazaków.

 

Samo przed­sta­wie­nie badań, to jed­nak nie wszyst­ko. Po każ­dej z pre­zen­ta­cji odby­wa­ła się dys­ku­sja – co wię­cej – bez ogra­ni­czeń czasowych.

 

Mło­dzi bada­cze mogli liczyć nie tyl­ko na komen­ta­rze ze stro­ny kole­gów, ale rów­nież na zło­te rady wykła­dow­ców nasze­go Uniwersytetu.

 

- W ponie­dzia­łek 26 kwiet­nia uczest­ni­czy­łam w pierw­szym Wie­czo­rze Medio­znaw­czym. Te nową ini­cja­ty­wę stwo­rzył dr Prze­my­sław Ciszek, mło­dy, aktyw­ny i twór­czy pra­cow­nik Kate­dry Dzien­ni­kar­stwa i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej. Pod­czas spo­tka­nia czte­rech stu­den­tów repre­zen­tu­ją­cych trzy uni­wer­sy­te­ty (Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski, Uni­wer­sy­tet Jana Kocha­now­skie­go) przed­sta­wi­ło kon­cep­cje swo­ich badań nauko­wych pro­wa­dzo­nych w ramach semi­na­riów magi­ster­skich. Z przy­jem­no­ścią przy­zna­ję, że jestem zbu­do­wa­na posta­wą pre­le­gen­tów. Wszy­scy świet­nie przy­go­to­wa­ni, chęt­ni do dys­ku­sji i peł­ni zapa­łu. Dzię­ku­ję pomy­sło­daw­cy i uczest­ni­kom – komen­tu­je dr hab. prof UJK Olga Dąbrowska-Cendrowska. 

 

Ini­cja­ty­wa, z pew­no­ścią przy­pa­dła do gustu uczest­ni­kom. Skąd idea na taką wer­sję kon­fe­ren­cji naukowych.

 

- Pomysł zro­dził się, gdy rok temu bra­łem udział w podob­nych spo­tka­niach na temat gier wideo. Pomy­śla­łem, że może war­to spró­bo­wać stwo­rzyć coś podob­ne­go, ale na temat sze­ro­ko rozu­mia­nych mediów – opo­wia­da dr Prze­my­sław Ciszek.

 

Minio­ny wie­czór medio­znaw­czy był pierw­szym – ale jak wspo­mi­na orga­ni­za­tor – nie ostat­nim. Kolej­ne spo­tka­nie zapla­no­wa­ne jest na naj­bliż­szy wto­rek (22.06.2021).

 

- Dru­gie spo­tka­nie z serii “Wie­czo­ry Medio­znaw­cze” podzie­lo­ne będzie na 2 czę­ści. W pierw­szej pla­nu­je­my dwa wystą­pie­nia mło­dych naukow­ców na temat ich badań. W dru­giej pody­sku­tu­je­my wspól­nie nad feno­me­nem YouTu­be­’a i jego wpły­wem na media i komu­ni­ka­cję w ogó­le. – puen­tu­je dr Prze­my­sław Ciszek.

 

Całość może­cie śle­dzić na Face­bo­oku wpi­su­jąc: Wie­czo­ry Medio­znaw­cze. Zachę­cam i jed­no­cze­śnie zapraszam.