Nowy Ład zaprezentowany

Autor: M. Malec

economy-2245097_1920

Nowy Ład zapre­zen­to­wa­ny przez obec­nie rzą­dzą­cych, z Jaro­sła­wem Kaczyń­skim na cze­le, wyda­je się być prze­ło­mo­wy, jeśli cho­dzi o kwe­stie zwią­za­ną z refor­mą sys­te­mu podat­ko­we­go. W grun­cie rze­czy cho­dzi tu o zna­czą­ce pod­wyż­sze­nie kwo­ty wol­nej od podat­ku. Ten pro­blem był pod­no­szo­ny przez śro­do­wi­ska wol­no­ryn­ko­we od lat i jest to, jak się wyda­je, wła­ści­wa dro­ga. Cie­ka­wym pomy­słem jest zwięk­sze­nie dru­gie­go pro­gu podat­ko­we­go do 120 tysię­cy. A więc mamy tu do czy­nie­nia nie tyl­ko z uwzględ­nie­niem sła­biej zara­bia­ją­cych, ale też pró­bę wycia­gnię­cia ręki do lepiej usy­tu­ło­wa­nej gru­py spo­łecz­nej. Pomysł z eme­ry­tu­rą bez podat­ku jest rów­nież jak naj­bar­dziej wła­ści­wy i doty­ka­ją­cy elek­to­ra­tu naj­bar­dziej wier­ne­go par­tii rzą­dzą­cej. Swo­ja dro­gą rząd PiS – u od zawsze wspie­ra tą gru­pę spo­łecz­ną. Przy­kła­dem jest 13 czy 14 eme­ry­tu­ra. Poli­ty­ka budo­wy miesz­kań to bolącz­ka obec­nie więk­szo­ści par­la­men­tar­nej. Pomy­sły budo­wy tanich miesz­kań na wyna­jem odbił się czkaw­ką, stąd ruch w kie­run­ku nowych pro­gra­mów miesz­ka­nio­wych nale­ży trak­to­wać z nadzie­ją ale i dystan­sem. Zwłasz­cza, że pro­blem miesz­kal­nic­twa to cią­gle, według róż­nych badań, zna­czą­ca potrze­ba milio­nów Polaków.

 

Wyda­je się, że słusz­na jest teza mówią­ca, iż pomy­sły w „Nowym Ładzie” mogą pomoc wygrać następ­ne wybo­ry Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy. W tym momen­cie zacznie się ogrom­na machi­na pro­pa­gan­do­wa, nie tyl­ko przez media PiS — owi przy­chyl­ne. Jak już wygła­sza­ją poli­ty­cy PiS – u, pla­nu­ją wyjazd w Pol­skę i roz­gła­sza­nie „dobrej nowi­ny”. Zna­jąc meto­dy par­tii rzą­dzą­cej, będzie­my mieć do czy­nie­nia z odpo­wied­nim wpro­wa­dza­niem tych pomy­słów w życie. A więc w taki spo­sób, aby naj­le­piej pomy­sły te przy­czy­ni­ły się do kolej­ne­go zwy­cię­stwa w wyborach.

 

Reak­cja opozycji

Opo­zy­cja wyda­je się być bez­rad­na. Kry­ty­ko­wa­na ostat­nio Lewi­ca widząc, że naj­więk­sza par­tia opo­zy­cyj­na jest zamie­sza­na w swo­je wewnętrz­ne gier­ki, zde­cy­do­wa­ła iść wła­sną dro­gą, stąd oczy­wi­ste wyda­je się być popar­cie dla, jak to nazy­wa­ją poli­ty­cy Lewi­cy, – „Nowe­go pla­nu Mar­shal­la”. Rów­nież przed­sta­wi­cie­le PSL — u i ruchu Szy­mo­na Hołow­ni zde­cy­do­wa­ły się poprzeć nowy pro­jekt. Co do Kon­fe­de­ra­cji, to jako par­tia anty­sys­te­mo­wa i scep­tycz­nie nastwio­na do Unii Euro­pej­skiej, pomy­słu i pro­jek­tu „Nowe­go Ładu” nie popie­ra i już w prze­ka­zie medial­nym tej par­tii widać hasła o „ Nowym Nie ładzie”. Z kolei obóz Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej chy­li się ku upad­ko­wi. Bud­ka oka­zu­je się być sła­bym przy­wód­cą. Oli­wy do ognia dola­ło odej­ście m.in. Róży Thun i Ire­ne­usza Rasia, a więc ludzi któ­rzy jak mało kto koja­rzy­li się z PO. Widząc to frak­cja zwią­za­na z Rafa­łem Trza­skow­ski już wyru­sza­ła w Pol­skę, prze­ko­nu­jąc do swo­jej wizji kra­ju – choć jesz­cze nie odci­na­jąc się defac­to od PO. Opo­zy­cji będzie cięż­ko ugryźć rzą­dzą­cych, nie tyl­ko przez to, że brak obec­nie żela­zne­go lide­ra, ale tak­że fakt, że PiS będzie miał to dys­po­zy­cji dużą machi­nę pro­pa­gan­do­wą i jak poka­za­ły wybo­ry z 2015 lub 2019 roku, potra­fi tak­że sku­tecz­nie wyjść do ludzi. Szcze­gól­nie widać to w małych miej­sco­wo­ściach, wsiach i wio­skach, gdzie poli­ty­cy Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy aktyw­nie uczest­ni­czą w róż­nych wyda­rze­niach, od doży­nek po festy­ny. Spo­glą­da­jąc na słup­ki popar­cia dla par­tii poli­tycz­nych, widać, że taka popu­li­stycz­na poli­ty­ka jest skuteczna. 

 

Nie­wąt­pli­wie czas poka­że na ile pomy­sły zapre­zen­to­wa­ne w „Nowym Ładzie’’ będą moż­li­we do zre­ali­zo­wa­nia, bo dia­beł zawsze tkwi w szcze­gó­łach. Budżet pań­stwa i pie­nią­dze pocho­dzą­ce z fun­du­szu odbu­do­wy nie są z gumy i zawsze prze­cież jest tak, że jed­ni tra­cą po to, żeby inni mogli zyskać. Wkrót­ce zoba­czy­my kto tak napra­wę zyska, a  kto real­nie straci.