Spis treści nr 37

Numer 3/2021 (37)

Kurz opa­da. Sto­sy kar­tek idą w zapo­mnie­nie. Nie­zli­czo­na ilość pli­ków na kom­pu­te­rach osta­tecz­nie zosta­je usu­nię­ta. Nad­cho­dzi koniec sesji. Przy­szedł czas na obro­nę prac licen­cjac­kich, jak i magi­ster­skich. Dla jed­nych to począ­tek zasłu­żo­ne­go wol­ne­go, a dla innych czas pra­cy. Stu­dent­ki, stu­den­ci, wykła­dow­czy­nie oraz wykła­dow­cy. Jak rów­nież każ­da pra­cow­ni­ca, jak i pra­cow­nik. Dla Nas wszyst­kich nade­szła chwi­la odpo­czyn­ku od murów uczel­ni. Tym­cza­sem pre­zen­tu­je­my Pań­stwu ostat­nie wyda­nie Pre­si­ka w tym seme­strze. Znaj­dzie­my w nim nie­sa­mo­wi­ty wywiad z wspa­nia­łą oso­bą, któ­ra odda­ła swój czas na rzecz two­rze­nia doj­rza­łej spo­łecz­no­ści. Dro­gą współ­pra­cy oraz zro­zu­mie­nia budu­je przy­szłość. Wybie­rze­my się w podróż po nie­tu­zin­ko­wym miej­scu, jakim jest Egipt. Pozna­my to cze­go bra­ku­je naszej cywi­li­za­cji. Wszyst­ko ubra­ne we wspa­nia­łe autor­skie zdję­cia. Ponad­to zapra­sza­my każ­de­go do zapo­zna­nia się z komen­ta­rza­mi poli­tycz­ny­mi do obec­nej sytu­acji w Pol­sce, jak i na świe­cie. Jak to widzą stu­den­ci? W tym nume­rze znaj­dą Pań­stwo rów­nież posze­rzo­ne infor­ma­cję na temat stu­denc­kiej aktyw­no­ści jaką są „Wie­czo­ry Medio­znaw­cze”. Do tego kon­ty­nu­acja dzie­ła Klau­dii Sasak „Take me or leave me”, któ­ra zwią­za­na jest z obec­nie trwa­ją­cym Mie­sią­cem Dumy, jak i opo­wia­da­nie „Nadzie­ja pły­ną­ca pro­sto z ser­ca” od Moni­ki Koło­dziej­czyk. Poru­szy­my temat zdal­nych zali­czeń, kil­ku ksią­żek oraz fil­mów za pomo­cą recen­zji. Nie omiesz­ka­li­śmy dotknąć spor­to­wych kli­ma­tów i wie­lu innych spraw. Tak jak w wcze­śniej­szych wyda­niach tak i tym razem zadba­li­śmy o poezję i prozę.

 

Zaczy­na­li­śmy w kil­ka osób. Jest już Nas obec­nie kil­ka­na­ście. Cały czas się roz­wi­ja­my i nie widzi­my na hory­zon­cie cze­goś, co może Nas zatrzy­mać. Poszu­ku­jesz nowe­go? Chcesz odna­leźć swój talent? Napisz do Nas! Nie pozwól na sie­bie czekać!

Michał Dylew­ski

Spis treści

Wywiady

Kultura

Polityka

Poezja i proza

Sport

Recenzje