Xiaomi — nowy lider technologiczny

Autor: W. Maj

smartphone-5714763_1920

Kosmicz­ne tem­po roz­wo­ju                                                                                                  

Jesz­cze kil­ka lat temu więk­szość Euro­pej­czy­ków, w tym rów­nież Pola­ków, nie mia­ła poję­cia o przed­się­bior­stwie  Xia­omi. Ta pry­wat­na fir­ma powsta­ła sto­sun­ko­wo nie­daw­no, bo 16 kwiet­nia 2010 roku, a pre­ze­sem został Lei Jun. Fir­ma na począt­ku sku­pi­ła się na pro­duk­cji smart­fo­nów. Recep­tą na szyb­ki i ogrom­ny suk­ces, był nie­zwy­kle sze­ro­ko zakro­jo­ny  mar­ke­ting, na począt­ku bar­dzo podob­ny do dzia­łal­no­ści Apple. Szyb­ko jed­nak Xia­omi sta­ło się bar­dziej auto­no­micz­ne, wyro­bi­ło swo­ją jakość oraz sty­li­sty­kę. Roz­wój całe­go przed­się­bior­stwa był tak ogrom­ny i inten­syw­ny, iż w Indiach od 3 lat są naj­więk­szym pro­du­cen­tem smart­fo­nów na świe­cie. Rów­nież w nie­zwy­kle wyma­ga­ją­cym run­ku, jakim jest Euro­pa,  Xia­omi osią­gnę­ło nie­bo­tycz­ny suk­ces — w wie­lu kra­jach, w cią­gu zale­d­wie kil­ku lat, sta­ło się jed­nym z lide­rów pod wzglę­dem sprze­da­ży smart­fo­nów. W naszym kra­ju nie było ina­czej, ponie­waż w 2020 roku, żad­na inna mar­ka nie sprze­da­ła ich wię­cej od Xia­omi, któ­re odpo­wia­da­ło za oko­ło 35% nowo zaku­pio­nych tele­fo­nów komór­ko­wych. To wręcz nie­wia­ry­god­ne, że tak mło­dy kon­cern wyprze­dził, w tak krót­kim cza­sie, takie sza­no­wa­ne i glo­bal­ne mar­ki jak Apple, Sam­sung czy Huawei. Powsta­je zatem pyta­nie, w jaki spo­sób Xia­omi doko­na­ła tak wie­le, na tak wyma­ga­ją­cych ryn­kach, w takim kosmicz­nym wręcz tempie?

 

Ide­al­ny sto­su­nek ceny do jakości

Recep­tą na tak wiel­ki suk­ces w ska­li glo­bal­nej, było nie­zwy­kle waż­ne zało­że­nie Xia­omi już na począt­ku ich ist­nie­nia. Moż­na je opi­sać w taki spo­sób: zara­bia­my poprzez jak naj­lep­szą rela­cje ceny do jako­ści, co skut­ko­wać będzie inten­syw­nym wzro­stem licz­by kon­su­men­tów. Przed­się­bior­stwo nie prze­kra­cza 5% mar­ży od sprze­da­ży swo­ich urzą­dzeń. To bar­dzo niska war­tość i jak się oka­za­ło był to strzał w dzie­siąt­kę. Sam­sung czy Apple pobie­ra­ją nawet do 60% mar­ży, bo wie­dzą, że mają rze­sze wier­nych klien­tów, któ­rzy wyda­dzą duże pie­nią­dze za pro­dukt ich mar­ki. Ostat­nie lata poka­za­ły, iż zało­że­nie to prze­sta­ło przy­no­sić korzy­ści, a Xia­omi ide­al­nie wywal­czy­ło swo­je miej­sce na ryn­ku ze swo­ją stra­te­gią. Fir­ma ta ofe­ru­ję tanie smart­fo­ny, któ­re mają duże moż­li­wo­ści jak na swo­ją cenę. Pro­du­ku­je rów­nież droż­sze urzą­dze­nia dla bar­dziej wyma­ga­ją­cych, a dla naj­bar­dziej wybred­nych kon­su­men­tów Xia­omi pro­du­ku­ję swo­je „high endy” czy­li fla­go­we urzą­dze­nia na dany rok. Ogrom­ną siłą kon­cer­nu jest to, że od kil­ku lat jakość fla­go­wych smart­fo­nów Xia­omi jest na takim samym pozio­mie, co mar­ki pre­mium, a nawet je wyprze­dza za dużo niż­szą cenę. W 2020 roku fla­go­wy smart­fon „Xia­omi mi 10 ultra” wygrał w pre­sti­żo­wym maga­zy­nie, zaj­mu­ją­cym się w spo­sób eks­perc­ki oce­ną naj­now­szych tele­fo­nów pod wzglę­dem wyko­rzy­sta­nia pro­ce­so­rów, jako­ści apa­ra­tu czy gło­śni­ków ste­reo. Sam fakt, że od 2021 roku tak sza­no­wa­na i zna­na fir­ma jak Sam­sung korzy­sta z pro­ce­so­rów wypro­du­ko­wa­nych przez Xia­omi, świad­czy o ich suk­ce­sie (ten sam pro­ce­sor Snap­dra­gon 865  wyko­rzy­stu­ję lepiej o 10% niż Sam­sung). Do tego docho­dzi nadal świet­na cena, rów­nież za fla­go­we urzą­dze­nia. Jeże­li, dla przy­kła­du kon­su­ment może kupić w Pol­sce  za oko­ło 3 tysią­ce naj­lep­szy pod wie­lo­ma wzglę­da­mi smart­fon, to po co miał­by pła­cić 5–6 tysię­cy za Sam­sun­ga czy nowe­go iPhone’a. Dzię­ki temu licz­ba nowych fanów mar­ki Xia­omi rośnie w nie­zwy­kle szyb­kim tem­pie, a smart­fo­ny mar­ki Apple czy Sam­sung kupu­ją wier­ni kon­su­men­ci. Co cie­ka­we ich licz­ba spa­da z roku na rok, co ewi­dent­nie widać na przy­kła­dzie danych sprze­da­żo­wych w Pol­sce za 2020 rok.

 

Cze­go dusza zapragnie

Kolej­nym czyn­ni­kiem, któ­ry stoi za suk­ce­sem Xia­omi, jest wszech­stron­ność urzą­dzeń, któ­re może­my sobie kupić. Jest to cały eko­sys­tem połą­czo­nych gadże­tów, któ­re poma­ga­ją nam w codzien­nym życiu. Coś na wzór rodzi­ny Apple, z tym że tutaj wybór jest o wie­le więk­szy. Chiń­ski gigant ofe­ru­je w sprze­da­ży nie tyl­ko smart­fo­ny czy lap­to­py, ale i smart tv, auto­ma­tycz­ne odku­rza­cze, lodów­ki, pral­ki, robo­ty sprzą­ta­ją­ce czy inte­li­gent­ne opa­ski. Widać zatem jak na dło­ni, jak wiel­kie gro­no kon­su­men­tów posia­da Xia­omi. Ta stra­te­gia jest jed­ną
z pod­staw tak duże­go suk­ce­su Chiń­czy­ków, w prze­ci­wień­stwie do cho­ciaż­by innej rodzi­mej mar­ki Huawei. Nie sku­pia, tak jak ona, całej swo­jej uwa­gi tyl­ko na pro­duk­cji smart­fo­nów, ale two­rzy swój eko­sys­tem połą­czo­nych ze sobą urzą­dzeń, dzię­ki któ­rym moż­na stwo­rzyć cały inte­li­gent­ny dom. Wszyst­ko to, w połą­cze­niu z dobrą jako­ścią oraz rela­tyw­nie niską ceną, przy­cią­ga uwa­gę ludzi na całym świecie.

 

Co dalej?

Powsta­je więc pyta­nie, czy nowy gigant tech­no­lo­gicz­ny nadal będzie pędził do przo­du i roz­wi­jał się coraz bar­dziej? Duże zna­cze­nie będzie miał tutaj roz­wój sie­ci 5G i 6G, któ­re będą przy­szło­ścią nowo­cze­snych tech­no­lo­gii. Fir­ma, któ­ra zbu­du­ję lep­szą infra­struk­tu­rę tech­no­lo­gicz­ną i zro­bi to szyb­ciej — zapew­ne wygra w tym wyści­gu. Tutaj rów­nież Xia­omi nie stoi na prze­gra­nej pozy­cji, ponie­waż już zaczy­na ofe­ro­wać smart­fo­ny z obsłu­gą sie­ci 5G, w naja­trak­cyj­niej­szych cenach na ryn­ku. Wiel­ki wpływ będzie z pew­no­ścią sta­no­wić woj­na han­dlo­wa i tech­no­lo­gicz­na mię­dzy Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi a Chi­na­mi. Depar­ta­ment Obro­ny USA już od kil­ku lat bacz­nie przy­glą­da się roz­wo­jo­wi Xia­omi i na począt­ku stycz­nia zdą­żył wpi­sać ją nawet na swo­ją „czar­ną listę”. Obec­nie doty­czy to tyl­ko inwe­sty­cji, nie ma zaka­zu współ­pra­cy z ame­ry­kań­ski­mi part­ne­ra­mi jak Google czy Snap­dra­gon. Ale mamy w pamię­ci nie­daw­ną histo­rię zablo­ko­wa­nia współ­pra­cy Huawei z jaką­kol­wiek pry­wat­ną fir­mą pocho­dzą­cą ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Ta decy­zja, w zale­d­wie dwa lata, bar­dzo nega­tyw­nie odbi­ła się na chiń­skim gigan­cie tech­no­lo­gicz­nym. Czy tak samo może być z Xia­omi? Nie­ko­niecz­nie. Patrząc na stra­te­gię tej fir­my i cały jej eko­sys­tem, któ­ry nie opie­ra się tyl­ko na smart­fo­nach, to chiń­skie przed­się­bior­stwo nie ma się cze­go obawiać.

 

Dla kon­su­men­tów, czy­li dla nas, takie fir­my jak Xia­omi czy wcho­dzą­ce z wiel­kim impe­tem na rynek, tak­że pol­ski, Real­me to same plu­sy. To dzię­ki nim tak uzna­ne mar­ki jak Sam­sung czy Apple musia­ły zmie­nić swo­je, od lat przy­ję­te, stra­te­gie i zacząć aktyw­nie obni­żać ceny swo­ich urzą­dzeń, aby sku­tecz­nie wal­czyć o klien­tów. Choć nadal są one zauwa­żal­nie wyż­sze od nowej kon­ku­ren­cji z Chin. Dzię­ki Xia­omi mamy do wybo­ru nowy eko­sys­tem urzą­dzeń, podob­ny do Apple, tyl­ko posze­rzo­ny i za mniej­szą cenę, a to sku­si wie­lu nowych kon­su­men­tów. Pod­su­mo­wu­jąc, więk­sza rywa­li­za­cja na ryn­ku tech­no­lo­gicz­nym i zabu­rze­nie mono­po­lu uzna­nych marek, to same plu­sy dla nas. Dosta­je­my wię­cej za mniej. Oby wię­cej takich pro­jek­tów, bra­wo Xiaomi!