Dzień Geografa

Autor: M. Dylewski

compass-5137269_1920

W 2021 roku przy­pa­da na 23 kwiet­nia. Usta­no­wio­ny na ową datę przez Komi­tet Nauk Geo­gra­ficz­nych PAN. Z punk­tu widze­nia świa­ta waż­ną oso­bą w tej dzie­dzi­nie nauki jest nikt inny jak Ale­xan­der von Hum­boldt. Poło­żył fun­da­men­ty pod geo­gra­fię fizycz­ną, któ­rej bada­nia sku­pia­ły się wokół takich dzie­dzin jak gle­ba, rzeź­ba tere­nu, woda czy kli­mat. Z kolei nasza Pol­ska zie­mia wyda­ła na świat czło­wie­ka imie­niem Win­cent Pol. Jego oso­ba mia­ła oka­zję objąć urząd w pierw­szej kate­drze geo­gra­fii w Pol­sce i jed­no­cze­śnie dru­giej na świe­cie. Czło­wie­kiem o któ­rym war­to wspo­mnieć jest rów­nież Euge­niusz Romer czy­li kre­ator kar­to­gra­fii pol­skiej w nowo­cze­snym wydaniu. 

 

Nawią­zu­jąc do świa­to­wych odkryć geo­gra­ficz­nych nie moż­na przejść obo­jęt­nie obok takich posta­ci jak Krzysz­tof Kolumb. Odpo­wie­dzial­ny za odkry­cie kon­ty­nen­tu Ame­ry­kań­skie­go, cho­ciaż nie był w rze­czy­wi­sto­ści pierw­szą oso­ba, któ­ra to zro­bi­ła. Kolej­ny odkryw­ca to Vasco da Gama. Poru­sza­jąc się dro­gą mor­ską, dotarł jako pierw­szy do Indii wprost z Euro­py. Wśród tych osób nie może rzecz jasna zabrak­nąć Fer­dy­nan­da Magel­la­na. Wraz ze swo­imi żegla­rza­mi był pierw­szą oso­bą, któ­ra opły­nę­ła Zie­mię dookoła.

 

Sama nazwa nauki „geo­gra­fia”, pocho­dzi od słów „zie­mia” oraz „piszę”. W dużym skró­cie jest to jak same sło­wa wska­zu­ją, umie­jęt­ność opi­sy­wa­nia ska­ły na któ­rej mamy oka­zję żyć.

 

Jed­nak patrząc na powyż­sze posta­cie w sen­sie ale­go­rycz­nym, moż­na dojść do wnio­sku, iż jest to dzień każ­de­go z Nas. Tak jak nasi przod­ko­wie, wyzna­cza­ją­cy nowe szla­ki, gra­ni­ce, szu­ka­ją­cy przy­go­dy prze­mie­rza­jąc nie­zna­ne, tak i my w trak­cie wła­sne­go życia wcie­la­my się w ich role. Każ­dy z Nas jest geo­gra­fem swo­je­go wła­sne­go życia.