Numer 2/2021 (36)

Za oknem nie­pew­na chłod­na pogo­da a w świe­cie wiel­kiej poli­ty­ki nie­pew­na gorą­ca atmos­fe­ra. W cza­sie trwa­nia tego nie­zmier­nie dyna­micz­ne­go cha­osu jest jed­na przy­jem­ność, któ­ra zado­wo­li nas Wszyst­kich. Lek­tu­ra Naszej stu­denc­kiej gazetki.

 

W tym nume­rze duża część uwa­gi sku­pio­na zosta­ła wokół pro­ble­mów psy­cho­lo­gicz­nych, któ­re towa­rzy­szą Nam z powo­du alie­na­cji oraz bra­ku zja­wisk socja­li­za­cji z inny­mi oso­ba­mi. Dłuż­szy czas spę­dza­ny w domu kusi częst­szym zaglą­da­niem do lodów­ki, w związ­ku z powyż­szym zapra­sza­my do arty­ku­łu na temat skła­du żyw­no­ści. W lite­rac­ki rejs zabie­rze Nas rów­nież  magicz­ny a cza­sem tajem­ni­czy świat teatru. Uchy­li­my rąb­ka tajem­ni­cy na temat tech­no­lo­gicz­ne­go pro­ro­ka, jakim jest Elon Reeve Musk. Dział spor­tu otwo­rzy drzwi do nie­sa­mo­wi­tej bio­gra­fii Kazi­mie­rza Gór­skie­go oraz przed­sta­wi nam komen­tarz odno­szą­cy się do Euro 2021. Dla tech­no­lo­gicz­nych Geek’ów pro­po­nu­je­my arty­kuł oma­wia­ją­cy pod­sta­wy suk­ce­su mar­ki Xia­omi w Pol­sce. Zachę­ca­my tak­że do degu­sta­cji kawy z ciast­kiem w sło­necz­ne popo­łu­dnie przy wier­szach Naszych kole­gów oraz kole­ża­nek. Ponad­to mamy oka­zję zapre­zen­to­wać nowy dział, wypeł­nio­ny infor­ma­cja­mi oraz cie­ka­wost­ka­mi na temat świąt. Odkryj­cie go Pań­stwo razem z Nami!

 

Nie­zmien­nie jak w każ­dym wyda­niu w imie­niu całej eki­py zapra­szam dusze spra­gnio­ne przy­go­dy oraz nauki w nasze sze­re­gi! Nuda to pre­stiż na jaki sobie nie pozwalamy!

Michał Dylew­ski

Spis treści

Kultura

Technologia

Poezja i proza

Sport

Kalendarium