Numer 1/2021 (35)

Sesja, sesja i po sesji. Żywi­my ogrom­ną nadzie­ję, iż minę­ła ona bez więk­szych pro­ble­mów zarów­no dla stu­den­tów, stu­den­tek, pra­cow­ni­czek oraz pra­cow­ni­ków Nasze­go Wspa­nia­łe­go Uni­wer­sy­te­tu. W związ­ku z powyż­szym zapra­sza­my do chwi­li relak­su przy naj­now­szym wyda­niu „Pre­si­ka”. Nowy rok, nowe logo oraz nowe tre­ści. Tym razem cze­ka­ją na Pań­stwa infor­ma­cję mię­dzy inny­mi na temat straj­ku mediów, co w rze­czy­wi­sto­ści jest celem pro­jek­tu doty­czą­ce­go nowe­go podat­ku? Zabie­rze­my Pań­stwa w podróż po Bru­nei, aby spraw­dzić na co może sobie pozwo­lić suł­tan. Ponad­to znaj­dzie­cie u Nas Pań­stwo komen­tarz doty­czą­cy nowe­go selek­cjo­ne­ra pił­ka­rzy noż­nych. Poru­szy­li­śmy rów­nież temat feno­me­nu gry w sza­chy. W dodat­kach spe­cjal­nych zna­leźć moż­na cie­ka­wost­ki na temat Walen­ty­nek acz­kol­wiek nie boimy się przy­szło­ści, z tego powo­du zna­la­zło się miej­sce zarów­no dla nad­cho­dzą­ce­go Dnia Kobiet. Dla osób szu­ka­ją­cych uko­je­nia od natło­ku infor­ma­cji, pro­po­nu­je­my arty­ku­ły poświę­co­ne duszy. Opo­wia­da­nie, któ­re zabie­rze Nas w inny świat jak i wspa­nia­łe wiersze.

 

W tym wyda­niu podzię­ko­wa­nia wędru­ją przede wszyst­kim dla całej redak­cji, któ­ra mimo sesji oraz swo­ich zajęć pry­wat­nych zna­la­zła czas aby napi­sać do „Pre­si­ka”. Dzię­ku­ję rów­nież Pani Karo­li­nie Buka­le za bez­in­te­re­sow­ne stwo­rze­nie nowe­go loga dla Naszej gazet­ki. Na sam koniec, kie­ru­ję wyra­zy wdzięcz­no­ści dla Pana dr Prze­my­sła­wa Cisz­ka za wal­kę z tech­nicz­ny­mi problemami.

 

Nasze drzwi cały czas są otwar­te. Jeże­li chcesz dołą­czyć do eki­py „Pre­si­ka”, nie zwle­kaj, czas na niko­go nie cze­ka! Tym­cza­sem zapra­szam do lektury!

Michał Dylew­ski

Spis treści

Kultura

Technologia

Poezja i proza

Sport

Recenzje

Dodatki specjalne