Dzień Kobiet

Autor: L. Wieczorek

kwiaty

Dzień Kobiet tuż, tuż… Dro­dzy Pano­wie, czy to nie pora wybrać kwiaty?

Zna­ny na całym świe­cie i obcho­dzo­ny w bli­sko 30 kra­jach — Dzień Kobiet pod­bił ser­ca milio­nów. Stał się oka­zją do wyzna­wa­nia uczuć, podzię­ko­wa­nia, ale rów­nież straj­ków. Przyj­rze­li­śmy się bli­żej histo­rii świę­ta Pań. Dodat­ko­wo zer­k­nę­li­śmy do sym­bo­li­ki poszcze­gól­nych kolo­rów kwiatów.


Jak to wszyst­ko się zaczęło? 

Dzień Kobiet to tra­dy­cja, któ­ra ma swój począ­tek w 1909 roku. Wte­dy po raz pierw­szy świę­to­wa­no w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Rok póź­niej, Mię­dzy­na­ro­dów­ka Socja­li­stycz­na w Kopen­ha­dze, ogło­si­ła świę­to wszyst­kich Pań, w celu roz­po­wszech­nia­nia idei praw kobiet, a tak­że budo­wa­nia wspar­cia, w uzna­niu powszech­nych praw wybor­czych. Usta­no­wie­nie Dnia Kobiet odby­ło się w dro­dze ano­ni­mo­we­go gło­so­wa­nia. I tak w 1911 roku, po raz pierw­szy świę­to­wa­no w Austrii, Niem­czech, Danii oraz Szwaj­ca­rii. Doma­ga­no się przy tym pra­wa kobiet do gło­so­wa­nia, jak rów­nież obej­mo­wa­nia sta­no­wisk publicz­nych. W 1913 i 1914 roku, w ramach Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Kobiet, odby­ło się wie­le demon­stra­cji anty­wo­jen­nych. Do obcho­dów przy­stą­pi­ły rów­nież inne pań­stwa, w tym Rosja. Tak oto roz­po­czę­to obcho­dy nowe­go świę­ta wszyst­kich Pań. Co wię­cej, bez kon­kret­nej daty w kalendarzu.


Dzień Kobiet w cza­sach PRL

Bar­dzo donio­śle i hucz­nie było w cza­sach Pol­skiej Rzecz­po­spo­li­tej Ludo­wej. W zakła­dach, z oka­zji Dnia Kobiet, Panie były obda­ro­wy­wa­ne towa­ra­mi, któ­re na ogół nie wystę­po­wa­ły na pół­kach skle­po­wych. Otrzy­my­wa­ły naj­czę­ściej goź­dzi­ki i raj­sto­py. Wśród pre­zen­tów poja­wia­ły się rów­nież ręcz­ni­ki, ścier­ki kuchen­ne, kawa czy mydła. Nie­któ­re z nich dosta­wa­ły bile­ty do pla­có­wek kul­tu­ry. Sym­bo­lem ele­gan­cji fir­my, stał się bukiet poda­ro­wa­nych Ger­be­rów. Nie bra­ko­wa­ło oczy­wi­ście spo­tkań przy kawie i wuzet­ce. Cie­ka­wost­ką jest fakt, że każ­dy otrzy­ma­ny dro­biazg, trze­ba było pokwi­to­wać. Czę­sto pod groź­bą kar dyscyplinarnych.


Jak jest obecnie? 

Dzień Kobiet jest zna­ny na całym świe­cie. Stał się świę­tem w: Alba­nii, Algie­rii, Arme­nii, Azer­bej­dża­nie, Bia­ło­ru­si, Bośni i Her­ce­go­wi­nie, Bra­zy­lii, Buł­ga­rii, Bur­ki­na Faso, Kame­ru­nie, Chi­nach, Kubie, Laosie, Kazach­sta­nie, Kir­gi­sta­nie, Mace­do­nii, Moł­da­wii, Mon­go­lii, Czar­no­gó­rze, Pol­sce, Rumu­nii, Rosji, Ser­bii, Tadży­ki­sta­nie, Ukra­inie, Uzbe­ki­sta­nie, Wiet­na­mie, Wło­szech, Zambii i Tune­zji. W tym dniu (zgod­nie z przy­ję­tym zwy­cza­jem w poszcze­gól­nym pań­stwie), męż­czyź­ni wrę­cza­ją swo­im kobie­tom, mat­kom, kole­żan­kom drob­ne poda­run­ki, naj­czę­ściej kwia­ty i słod­ko­ści. Ale to nie sta­ło się regu­łą. Dla przy­kła­du we Wło­szech kobie­ty są obda­ro­wy­wa­ne gałąz­ka­mi aka­cji sre­brzy­stej, a w  Rosji domi­nu­ją mimo­zy i cze­ko­la­dy. Nato­miast w Por­tu­ga­lii i Rumu­nii, Panie mają swo­je pry­wat­ne świę­to i przy­ję­cie tyl­ko dla nich.


Do 1993 roku w Pol­sce, Dzień Pań obcho­dzo­ny był ofi­cjal­nie. Ten zwy­czaj znio­sła jed­nak Han­na Suchoc­ka – ówcze­sna pre­mier nasze­go kra­ju. Mimo to tra­dy­cja nie umar­ła i Kobie­ty mogą świę­to­wać co roku.


Sym­bo­li­ka kwiatów

To wła­śnie 8 mar­ca Panie otrzy­mu­ją w pre­zen­cie kwia­ty. Ale jakie poda­ro­wać? Jaki kolor wybrać? Dro­dzy Pano­wie, teraz spe­cjal­nie dla Was krót­ko o symbolice.


Czer­wo­ny to kolor, któ­ry koja­rzy nam się przede wszyst­kim z miło­ścią, pożą­da­niem i namięt­no­ścią. To wła­śnie tę infor­ma­cję — wybie­ra­jąc róże, tuli­pa­ny, czy goź­dzi­ki w tej­że bar­wie, prze­ka­zu­je­cie obda­ro­wy­wa­nej kobiecie.


Bia­ły sym­bo­li­zu­je czy­stość, dosko­na­łość oraz szcze­rość. To ozna­ka nie­win­no­ści, wier­no­ści oraz mądro­ści. Wybie­ra­jąc lilie, róże, czy orchi­dee w tym kolo­rze, prze­pra­sza­cie za swo­je grzechy.


Poma­rań­czo­wy ozna­cza cie­pło, radość i szczę­ście. Koja­rzy nam się głów­nie z mło­do­ścią, kre­atyw­no­ścią i fascy­na­cją. Są połą­cze­niem czer­wie­ni i żół­ci, dla­te­go ich sym­bo­li­ka jest czymś pomię­dzy przy­jaź­nią, a miło­ścią. Dalie, lilie oraz ger­be­ry we wspo­mnia­nej bar­wie, sym­bo­li­zu­ją chęć zro­bie­nia kolej­ne­go kroku.


Różo­wy sym­bo­li­zu­je kobie­cość, deli­kat­ność i roman­tycz­ność. Kwia­ty, w tym piwo­nie, goź­dzi­ki, tuli­pa­ny i róże, dają kobie­cie znać, że są przez Was lubia­ne. Dodat­ko­wo mówią, że uwa­ża­cie je za uro­cze istoty.


Żół­ty­mi kwia­ta­mi obda­ro­wu­je się kobie­ty, z któ­ry­mi chce się tyl­ko przy­jaź­nić. Dodat­ko­wo są wyra­zem gra­tu­la­cji. Ale uwa­ga, sym­bo­li­zu­ją rów­nież fałsz, zdra­dę i zazdrość. Żół­te sło­necz­ni­ki, żon­ki­le, sto­krot­ki, róże… to chy­ba nie­zbyt uda­ny wybór na 8 mar­ca dla ukochanej.


Nie­bie­skie iry­sy, hia­cyn­ty, nie­za­po­mi­naj­ki sym­bo­li­zu­ją chęć bycia przy danej oso­bie na zawsze. Są jed­no­cze­śnie podzię­ko­wa­niem za dotych­cza­so­wy czas. Ozna­cza­ją wier­ność, zaufa­nie i intym­ność. Pod­kre­śla­ją nasze zaangażowanie.


Fio­le­to­we rośli­ny mówią o wyjąt­ko­wo­ści, zachwy­cie i gra­tu­la­cjach. Ozna­cza­ją dumę, suk­ces i dosko­na­łość. Wybór bzu, iry­sów, astrów, czy stor­czy­ków w tym­że kolo­rze ozna­cza, że jest się wyjąt­ko­wym dla obda­ro­wu­ją­ce­go. Nie­kie­dy, kolor koja­rzo­ny jest ze śmier­cią, smut­kiem bądź pokutą.